ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

  1.  Υ.Α. Αριθ. Δ3/Α/οικ.6598 ΦΕΚ 976, Τεύχος Β’ από 28 Μαρτίου 2012, «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar.»
  2. Για τις εσωτερικές εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας από 500 mbar έως και 1 bar, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παραπάνω Κανονισμού, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ του ΦΕΚ 1730/Β/09-12-2005, ενώ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού του ΦΕΚ 963/B/15-07-2003 , πλην εκείνων που αναφέρονται στα υλικά και τα πιστοποιητικά καταλληλότητας. Ειδικότερα η παράγραφος 1.2.5 του Κανονισμού του ΦΕΚ 963/B/15-07-2003 αντικαθιστάται από την 1.2.3 του ΦΕΚ 976/B/28.03.2012. Επίσης, το κεφάλαιο 5 «Προδιαγραφές δικτύου σωληνώσεων» του Κανονισμού του ΦΕΚ 963/B/15-07-2003 αντικαθιστάται από το ταυτάριθμο κεφάλαιο του ΦΕΚ 976/B/28.03.2012.
  3. Υ.Α. Αριθ. Δ3/Α/5286 ΦΕΚ 236, από 28 Μαρτίου 1997, «Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50mbar έως και 16 bar.»
  4. ΦΕΚ 2654/09-11-2011 , «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για την θέρμανση κτιρίων και νερού»

 


Powered by WordPress | Created by AtNext