ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

  1. Π.Δ.3/8-9-1983,(ΦΕΚ394Δ/8-9-1983),  Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρόμενων οικοδομών.
  2. Εγκύκλιος Αρ.Πρ. 29828/7468/3-5-1984, Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικών – στατικών – εγκαταστάσεων.
  3. Εγκύκλιος 2 Αρ.Πρ. οίκ. 971/8/10-1-1985, ‘Ελεγχος, σύνταξη και παρουσίαση Στατικών Μελετών.
  4. Εγκύκλιος 98 Αρ.Πρ. οίκ.82070/22-12-1989, Προδιαγραφές μελετών για έκδοση οικοδομικών αδειών
  5. Εγκύκλιος 85348/6523/65/18-12-1990-ΣτΕ-3033/89, Μελέτη του Μηχ. περί εναρμόνισης του κτιρίου με το περιβάλλον και έλεγχος ΕΠΑΕ
Powered by WordPress | Created by AtNext