ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

 

  1. ΦΕΚ795Δ/13-07-1993, Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών
  2. Ν3212/2003, Άδειες δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
  3. Ν3399/2005, Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσαρμογή στην νέα ΚΑΠ και άλλες διατάξεις ( Στις άλλες διατάξεις-δες άρθρο 22- καταργούνται άρθρα του παραπάνω Νόμου)
  4. ΦΕΚ425/2-3-2004, Απαιτούμενες Μελέτες, Δικαιολογητικά και Διαδικασίες έκδοσης των Αδειών δόμησης
  5. Ν4030/2011, Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.
  6. Ν4156/2013, Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και τουΥπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής . (Τροποποιήσεις στον Ν.4030/2011)

 

Powered by WordPress | Created by AtNext