ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

  1. Ν.1577/1985, Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός
  2. Α. 3046/1989, Κτιριοδομικός Κανονισμός
  3. Π.Δ.24/31-5-1985, Εκτός Σχεδίου Δόμηση
  4. Π.Δ. 6/17-10-1978, Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών – (Ακόμα σε ισχύ τα άρθρα 5,6,8,9 και 11,12,13,15,16 και 17)
  5. Π.Δ. του 1985, Όρια και όροι Δομησης σε Οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων
  6. Ν.4067/2012, Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 2012 (ΝΟΚ)
  7. Ν.4122/2013 (ΦΕΚΑ 42),  Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις
  8. Όλες οι αλλαγές του ΝΟΚ σε μία έκδοση (25-05-2015)

 

Powered by WordPress | Created by AtNext