ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 1. ΚΥΑ 114218 & 113944 /1997 (ΦΕΚ1016Β/17-11-1997), Α) Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, β) Εθνικός Σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)
 2. Ν.2939/2001, (ΦΕΚ179Α/6-8-2001), Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων ( Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις.
 3. ΚΥΑ 9268/469/2007, (ΦΕΚ286Β/2-3-2007),  Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ.Α1, τελευταίο εδάφιο) του Ν. 2939/2001 (Α’179), καθώς και άλλων διατάξεων του Νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ “για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τισ συσκευασίες και τα απορρίματα συσκευασίας”, του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004.
 4. ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 (ΦΕΚ1572Β/16-12-2002), Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.
 5. ΚΥΑ 37111/2021, (ΦΕΚ1391Β/29-9-2003), Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002.
 6. ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727, (ΦΕΚ1909Β,22-12-2003), Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης.
 7. Π.Δ. 116/2004, (ΦΕΚ81Α/5-3-2004), Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ “για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους” του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000.
 8. Εγκύκλιος 103731/1278/5-5-2004, Εφαρμογή νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικύνδυνων στερεών αποβλήτων.
 9. Π.Δ. 117/2004, (ΦΕΚ82Α/5-3-2004), Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 “σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού” και 2002/96 “σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού” του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003.
 10. Π.Δ.15/2006(ΦΕΚ12Α/3-2-2006), Τροποποίηση του ΠΔ 117/2004(Α’82). σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 “για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003.
 11. ΚΥΑ 22912/1117/2005(ΦΕΚ759Β/6-6-2005), Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων.

 

Powered by WordPress | Created by AtNext