ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

 1.  Π.Δ. 1180/1981, (ΦΕΚ 293Α/6-10-1981), Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.
 2. Ν.1650/1986, (ΦΕΚ160Α/16-10-1986), Για την προστασία του περιβάλλοντος
 3. ΥΑ.69269/5387 (ΦΕΚ678Β/25-10-1990), Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/1986
 4. Ν. 3010/2002. (ΦΕΚ91Α/25-04-2002), Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.
 5. ΚΥΑ 15393/2332, (ΦΕΚ1022Β,5-8-2002), Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3, του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (‘Α91)”
 6. Εγκύκλιος 130844/26-2-2004, Διευκρινίσεις σχετικά μετ ον Πίνακα 9 της ΚΥΑ 15393/2332/02
 7. ΚΥΑ 37111/2021, (ΦΕΚ1391Β/29-9-2003), Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002.
 8. ΚΥΑ Η.Π.11014/703/Φ104, (ΦΕΚ332Β/20-3-2003), Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986(Α’160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 ” Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ ….. και άλλες διατάξεις” (Α’91).
 9. ΚΥΑ 107017/2006, (Αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017), (ΦΕΚ1225Β,5-9-2006), Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ  “σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου και του Συμβούλου της 27ης Ιουνίοου 2001
 10. Αριθμ. Φ.15/4187/266 (ΦΕΚ 1275Β/11-04-2012), Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμέυσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3982/11 και κατατάσσονται στην Β’ Κατηγορία του Άρθρου 1 του Ν. 4014/2011
 11. Υ.Α. 3791, (ΦΕΚ 104Β/24-1-2013),  Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Αναεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β κατηγορία της 10ης ομάδας “Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας” του Παραρτήματος Χ της υπ’αρίθμ. 1958/2012(Β’21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1,2,8 και 9.
 12. ΦΕΚ 135Β/27-1-2014, Εξειδίκευση των περιεχομένων των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (Β’ 21) όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

 

 

Powered by WordPress | Created by AtNext