ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

 

  1. ΥΑ Αρ. 18173/1988 (ΦΕΚ664Β/9-9-1988), Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων.
  2. ΚΥΑ Αρ. Οικ. Φ9.2/29362/1957 (ΦΕΚ1797Β/21-12-2005), Αντικατάσταση της υπ.’ αρίθμ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚΒ/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ.’ αρίθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων.
Powered by WordPress | Created by AtNext