ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

 

  1. Ν3463/8-6-2006(ΦΕΚ114Α), Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Το άρθρο 80: Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος).
  2. Α10551/26-02-2007(ΦΕΚ246Β), Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων.
Powered by WordPress | Created by AtNext