ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  1.  Ν.6422/1934 (ΦΕΚ 412Α),  “Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου,του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Ναυπηγού”
  2.  Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ 82Α), ” Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως  εκτελέσεως και     επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών”
  3. Π.Δ.472/1985 (ΦΕΚ 168Α), “Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με την εφαρμογή των άρθρων 15,16 και 17 του νόμου 1418/84”
  4. Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106Α), “Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936,τπυ Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963,περί της ασκήσεως επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου”
  5. Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50Α), “Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε ελτέλεση του Νόμου 6422/1934,όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα,που αφορούν στην άσκηση επαγγέλματος του Ήλεκτρολόγου”
Powered by WordPress | Created by AtNext