ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ, ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άσκηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων:

  1. ΦΕΚ Α’ 197/17-10-2012 ,  Υδραυλικού
  2. ΦΕΚ Α’ 198/17-10-2012,  Τεχνικού καύσης υγρών και αερίων καυσίμων
  3. ΦΕΚ Α’ 199/17-10-2012.   Χειριστή μηχανημάτων έργου
  4. ΦΕΚ Α’ 200/17-10-2012  Τεχνικού βιομηχανικών εγκαταστάσεων
  5. Νόμος 3982/2011, “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”.
  6. ΦΕΚ Α’ 141/12-06-2013, ΠΔ 108, Ηλεκτρολόγων
Powered by WordPress | Created by AtNext