ΒΑΣΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

 

 1. Υ.Α. 10537/1993 – Καθορισμός αντιστοιχίας της κατάταξης βιομηχανικών – βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της κ.υ.α 69269/90 με την αναφερόμενη στις πολεοδομικές ή και σε άλλες διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαμηλή μέση και υψηλή όχληση Καταργήθηκε από: Υ.Α.13727/724/03,(1087Β/5.8.2003«Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών & βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»
 2. Εγκύκλιος 131838, 2004, Διευκρινίσεις σχετικά με την κατάταξη βιομηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/02(ΦΕΚ 1022/Β/2002)
 3. ΥΑ Φ15 7815-615/2005(ΦΕΚ542Β/22-04-2005), Δικαιολογητικά και διαδικασία για απαλλαγή από Άδεια Εγκ. και Λειτουργίας, Καθορισμός Παραβόλων
 4. Ν3325/2005( ΦΕΚ68Α/2005), Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσο της αιφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
 5. Εγκύκλιος 10071/2006, Ερμηνευτική εγκύκλιος του Νόμου3325/2005.
 6. Α.10281/2007, (ΦΕΚ883Β/5-6-2007), Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 6 του Ν 3325/2005
 7. N. 3982/2011, (ΦΕΚ 143Α/17-06-2011), Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.
 8. YA 1958/2012 ( ΦΕΚ 21Β/13-01-2012), Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’209/2011)
 9. Αριθμ.οικ. 483/35/Φ.15 (ΦΕΚ158Β/3-2-2012), Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚΑ’ 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση.
 10. Αριθμ. οικ. 3137/191/Φ.15 (ΦΕΚ1048Β/4-4-2012), Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.
 11. ΠΔ 126/2012, ΦΕΚ 227Α/16-11-2012, “Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στον Μητρώο”
Powered by WordPress | Created by AtNext